تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Chú ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, bạn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí theo ý của bạn. Gọi 602-933-3348.

Bệnh viện Nhi đồng Phoenix tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính. Bệnh viện Nhi đồng Phoenix không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì nguồn gốc dân tộc, màu da, quốc gia gốc, tuổi tác, khuyết tật hoặc giới tính của họ.

Bệnh viện Nhi đồng Phoenix:

  • Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ miễn phí cho người khuyết tật để giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, như sau:
    • Đào tạo thông dịch ngôn ngữ ký hiệu.
    • Thông tin được viết bằng các định dạng khác (bản in khổ lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể truy cập được, các định dạng khác).
  • Cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, như sau:
    • Thông dịch viên được đào tạo.
    • Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác.

Nếu quý vị cần nhận các dịch vụ này, hãy gọi số 602-933-3348.

Share this page